Voorwaarden

Algemene voorwaarden dewoningopknapper.nl (afgekort: dwo)

Artikel 1: Vooraf verstrekken van informatie door partijen

Artikel 2: Veiligheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en toestemming derden

Artikel 3: Gevaarlijke voorwerpen of producten

Artikel 4: Sluiten van de overeenkomst

Artikel 5: Prijs

Artikel 6: Betaling

Artikel 7: Wijzigen, annuleren, opzeggen van de overeenkomst

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de klant

Artikel 9: Aansprakelijkheid van dewoningopknapper.nl

Artikel 10: Conflict

 

Artikel 1 – VOORAF VERSTREKKEN VAN INFORMATIE DOOR PARTIJEN

 1. dwo stelt de klant ervan op de hoogte dat de klant kennis moet geven van:
  a. alle voorwerpen of opstal, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging oplevert;
  b. alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale vóór de aanvang van de activiteiten te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
  c. alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen zijn aan speciale voorschriften van binnen- en of buitenlandse instanties, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van edelmetaal, edelstenen, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens, enz.;
  d. andere zaken die voor dwo van belang zijn om te weten ten behoeve van de werkzaamheden; zoals gebrekkige kwaliteit van inboedel én opstal.
 2. dwo voert alle werkzaamheden uit zolang daarvoor geen specifieke vakkennis is vereist. Indien specifieke vakkennis is vereist zal dwo klant hierover vóóraf informeren.

Artikel 2 – VEILIGHEID, BEREIKBAARHEID,TOEGANKELIJKHEID EN TOESTEMMING DERDEN

 1. dwo stelt zich op de hoogte van de aard van de werkzaamheden (soort woning, winkel, kantoor, woonhoogte, aanwezigheid lift, aan- en afvoerwegen veiligheid en begaanbaarheid van trappen, etages, voldoende licht en dergelijke) alsmede eventuele gebruiksrechten en toestemmingsvereisten.
 2. Klant dient dwo te informeren over goederen/inboedel/opstal waarbij toestemming nodig is van derden voor verplaatsing, verkoop, weggooien, onderhoud, schoonmaken, restylen en alle andere relevante activiteiten.
 3. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op situaties in opdracht van een derde, die tegen de wil van de eigenaar, werkzaamheden laat uitvoeren (zoals bij bijvoorbeeld gedwongen huisuitzettingen, faillissementen etc.).

Artikel 3 – GEVAARLIJKE VOORWERPEN OF PRODUCTEN

 1. dwo regelt géén vervoer, opslag, verplaatsing, verkoop of anderzijds van gevaarlijke voorwerpen of producten als bedoeld in de Wet Vervoer van gevaarlijke Stoffen. Uitgesloten van deze overeenkomst zijn tevens eigendommen van de overheid, explosieve voorwerpen, drugs, objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, pornografische en erotische artikelen, geld, valse valuta of waardepapieren, gestolen goederen, motoren, auto´s en alle andere genoemde inboedel zoals genoemd in Artikel 1.1.c.
 2. Klant dient dwo hierover vóóraf te informeren. dwo kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4 – SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. De offerte wordt (in principe altijd) per e-mail uitgebracht.
  2. In de gedateerde offerte worden in ieder geval vermeld;
  a. de door dwo te verrichten werkzaamheden;
  b. de prijs van die werkzaamheden (inclusief btw);
  c. het moment en de wijze van betaling;
  d. en voor zover bekend de datum en het aanvangstijdstip van de werkzaamheden alsmede een globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de werkzaamheden. Dwo is gemachtigd startdatum naar eigen invulling aan te passen.
  3. De offerte blijft onherroepelijk tot dertig dagen na offertedatum geldig.
  4. De overeenkomst is tot stand gekomen zodra de klant zo mogelijk schriftelijk (per e-mail) heeft laten weten de offerte van dwo te accepteren (door ondertekening) dan wel op het moment, dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, indien geen offerte is uitgebracht.
  5. De overeenkomst komt eveneens tot stand zodra dwo daadwerkelijk begint met de werkzaamheden ook als er geen prijs is overeengekomen. Dwo heeft het recht een prijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 5 – PRIJS
1. Als methode om de prijs te berekenen wordt overeengekomen:
a. een prijs, waarvoor de werkzaamheden volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting, doch met uitsluiting van de (onvoorziene) uitgaven bedoeld in het tweede en derde lid.
2. In de prijs zijn niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten, containerhuur, opslaghuur, inboedelverzekeringen, kosten inboedeltaxateur en kosten milieuparken en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen.
3. De prijs wordt verhoogd als de klant aan dwo andere kosten is verschuldigd volgens deze voorwaarden in verband met meerwerk, tenzij anders vermeld. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op later verzoek van de klant door dwo te verrichten werkzaamheden. Meerwerk wordt gekenmerkt door bijvoorbeeld een afwijkende hoeveelheid kubieke meter inboedel, een afwijkende loopafstand, veranderingen aan de opstal welke niet bij het sluiten van de overeenkomst of bij de prijsopgaaf zijn overeengekomen. Verborgen gebreken of niet tot nauwelijks met het blote oog waarneembare zaken vallen eveneens onder meerwerk. Dwo informeer de klant hierover schriftelijk en kan alleen mét schriftelijke goedkeuring (sms, whatsapp, mail) door de klant overgaan tot uitvoering van de extra werkzaamheden.

Artikel 6 – BETALING

 1. De klant dient de 50% van de overeengekomen prijs 14 dagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden (alleen) per bank voldaan te hebben.
 2. dwo is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten bij niet nakomen gestelde onder lid 1. Werkzaamheden worden opgestart na betaling van het voorschotbedrag.
 3. Het restantbedrag dient binnen 14 dagen na afronden van de opdracht (alleen per bank) te worden voldaan. Klant ontvangt een mail over dag en tijdstip afronden opdracht.
 4. Als de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is klant aansprakelijk voor de betaling van de kosten, eventueel vermeerderd met incassokosten en kosten voor juridische ondersteuning.

Artikel 7 – WIJZIGEN, ANNULEREN OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. De klant mag de uitvoering van de overeenkomst wijzigen, De gewenste wijziging moet voor dwo uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij dwo niet verstoren. De klant moet dwo bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de overeenkomst (getekende offerte).
 2. Als dwo door bepaalde omstandigheden de overeenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij:
  a nieuwe instructies vragen aan de klant, of
  b als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn, c de klant mag de overeenkomst annuleren.
 3. De klant mag de overeenkomst opzeggen als hem schriftelijk bekend wordt dat dwo de werkzaamheden niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging aan dwo schriftelijk door de klant worden meegedeeld.

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

 1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die dwo lijdt ten gevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikelen 1 tot en met 3 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen.
 2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan dwo indien door toedoen of nalaten van de klant de overeenkomst (getekende offerte) niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan het offertebedrag.
 3. De klant zal dwo op diens eerste verzoek vrijwaren ingeval dwo door derden buiten deze overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel, – strafrechtelijke boetes daar onder begrepen -, op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst (getekende offerte) door dwo , diens ondergeschikten en hulppersonen, indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel bevinden van verdovende middelen, pornografische lectuur, valse valuta en waardepapieren, software zonder licentie enzovoorts.

Artikel 9 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DEWONINGOPKNAPPER.NL

 1. dwo heeft een AMRO-ABN bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor schade aan personen of eigendommen van derden en daaruit voortvloeiende gevolgschade tot € 1.250.00

Artikel 10 – CONFLICT

 1. Mocht er een conflict ontstaan van welke aard dan ook, verplichten beide partijen dit op te lossen in de volgende volgorde: a. partijen proberen in der minne te komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing; b. partijen lossen het probleem op door middel van juridische conflictbemiddeling/mediation. De kosten hiervan zullen door beide partijen voor een gelijk deel gedragen worden;  c. partijen lossen het probleem op door tussenkomst van een bevoegde rechter te Maastricht.

Snel contact?

Whatsapp of bel naar 06 48 55 61 71  Geen gehoor? Stuur dan een berichtje en u ontvangt binnen 1 werkdag antwoord.

Nieuwe dienst

Uw lamp of schilderij ophangen, een klemmende deur verhelpen of uw stopcontact repareren? Ga naar onze Kleine Klussen Service in de menubalk

Verbeteren zónder verbouwen

De woningopknapper maakt alles mooier. Ga voor onze projecten naar facebook: @dewoningopknapper