Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze en eventuele andere websites van B Surprised met KvK nummer 59885890

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten of diensten besteld via deze internetsite en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. De op deze internetsite weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Dewoningopknapper.nl heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Dewoningopknapper.nl garandeert niet dat de internetsite altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Dewoningopknapper.nl wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de internetsite kan zonder nadere aankondiging door dewoningopknapper.nl worden gewijzigd zonder dat dewoningopknapper.nl hiertoe verplicht kan worden. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de internetsite kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door dewoningopknapper.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Dewoningopknapper.nl wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten
Dewoningopknapper.nl of de rechthebbende behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, video’s, geluidsfragmenten en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dewoningopknapper.nl of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dewoningopknapper.nl is het niet toegestaan links naar de site(s) van dewoningopknapper.nl weer te geven.

Online communicatie
Berichten die per e-mail of via deze internetsite worden verzonden, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan dewoningopknapper.nl te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Aansprakelijkheid
Dewoningopknapper.nl en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als de woningopknapper.nl op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (II) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan dewoningopknapper.nl of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (V) misbruik van deze internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

U zult dewoningopknapper.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de internetsite, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*